เว็บไซต์ในหมวด กรม
กรมสุขภาพจิต
เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
URL: http://www.dmh.moph.go.th/

กรมราชองครักษ์
ข้อมูลกรมราชองครักษ์ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ ที่ตั้ง โครงสร้างหน่วย ผู้บังคับบัญชา เบอร์โทรศัพท์ อดีตสมุหราชองรักษ์ ข้อมูลราชองครักษ์ หน้าที่ คำกล่าวถวายรายงาน เครื่องหมายจอมทัพไทย รายชื่อราชองครักษ์ประจำ เวรราชองครักษ์ และอื่น ๆ
URL: http://www.radc.go.th/

กรมธนารักษ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แผนที่แสดงที่ตั้งกรมธนารักษ์ ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการ ข้อมูลสำนักงาน และข่าวประชาสัมพันธ์
URL: http://www.treasury.go.th/

กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร กฎหมายการคลัง สถิติการคลัง ตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ ส่วนอนุมัติพิเศษ และรวมลิงค์หน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง
URL: http://www.cgd.go.th/

กรมศุลกากร
แนะนำองค์กรและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร อีดีไอ (EDI)
URL: http://www.customs.go.th/

กรมสรรพากร
แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ประเภท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ ภาษีแสตมป์ ประมวลกฏหมายเกี่ยวกับภาษี การชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
URL: http://www.rd.go.th/

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แนะนำหน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสวัสดิการสังคมระดับครัวเรือน
URL: http://www.dsdw.go.th/

กรมการขนส่งทางบก
ประวัติกรมการขนส่งทางบก หน้าที่ความรับผิดชอบ การติดต่อราชการ ข่าวและประกาศ ประกวดราคา สถิติต่างๆ
URL: http://www.dlt.go.th/

กรมการบินพาณิชย์
ข้อมูลกรมการบินพาณิชย์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน ข่าวการบินในรอบสัปดาห์ กฎหมายอากาศระหว่างประเทศ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ข่าวประกวดราคา และข่าวประกาศต่าง ๆ
URL: http://www.aviation.go.th/

กรมทางหลวง
แนะนำความเป็นมาของกรมทางหลวง ข้อมูลทางหลวง ประเภททาง ระบบหมายเลขทางหลวง ระยะทางความรับผิดชอบ มาตรฐานการออกแบบทางและสะพาน ชนิดของป้ายการจราจรทางหลวง และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติทางหลวง
URL: http://www.doh.go.th/

กรมธุรกิจพลังงาน
ข้อมูลองค์กร กฏหมาย บริการ ข้อมูลสถิติ สาระน่ารู้ สำนักงานพลังงานภูมิภาค ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
URL: http://www.doeb.go.th/

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อมูลองค์กร กฏหมาย บริการ ข้อมูลสถิติ สาระน่ารู้ สำนักงานพลังงานภูมิภาค ประกาศ เกี่ยวกับ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และราคาน้ำมันวันนี้ ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้ ราคา Gas, Crude และ Condensate และดาวน์โหลดแบบแจ้งแผนและน้ำมันคงเหลือ
URL: http://www.doeb.go.th/

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เป็นองค์กรระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียที่มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงาน เพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีทางเลือกในการใช้พลังงานแบบผสมผสานภายในปี พ.ศ. 25
URL: http://www.dede.go.th/

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ข้อมูลหน่วยงาน การแบ่งส่วนราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิง พลังงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิโตรเลียม ถ่านหิน เรื่องน่ารู้ กฎหมายปิโตรเลียม สรุปผลการดำเนินงาน
URL: http://www.dmf.go.th/

กรมควบคุมมลพิษ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือ การจัดหาข้อมูลที่มีความทันสมัยที่สุดเท่าที่กระทำได้ การบริการของไซต์นี้ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศรายวันของกรุงเทพฯ การประมาณการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจ
URL: http://www.pcd.go.th/

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร โครงสร้าง อัตรากำลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ ของกรมทรัพทยากรทางทะเลาและชายฝั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระน่ารู้ และกระดานข่าว
URL: http://www.dmcr.go.th/

กรมทรัพยากรธรณี
ข้อมูลเกี่ยวกับกรม หน่วยงานในกรมทรัพยากรธรณี ข้อมูลทรัพยากรธรณี โครงการต่าง ๆ กฎหมายและระเบียบ
URL: http://www.dmr.go.th/

กรมทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลหน่วยงาน บทบาท นโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน ข่าสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจากกรมชลประทาน ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร
URL: http://www.dwr.go.th/

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารทางด้านน้ำบาดาล ทั้งกฎหมาย แจ้งเบาะแสการขุดเจาะน้ำบาดาลอย่างผิดกฎหมาย ข่าวความเคลื่อนไหวทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร สังกัดกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
URL: http://www.dgr.go.th/

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สัตว์นานาพันธุ์ ป่า ต้นไม้ พรรณไม้ ดิน ไม้ แมลง โรค และการกำจัด น้ำ ภูมิปัญญา และสมุนไพร กฎระเบียบและกฎหมาย โครงการ งานวิจัย และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมบ
URL: http://www.dnp.go.th/

กรมการปกครอง
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการไทย และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองไทยที่เป็นปัจจุบัน
URL: http://www.dopa.go.th/

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
แนะนำประวัติความเป็นมา หลักการทำงานของการพัฒนาชุมชน งบประมาณสำหรับการพัฒนา ข่าวสารจากกรมพัฒนาฯ ให้บริการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
URL: http://www.cdd.go.th/

กรมที่ดิน
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย การออกโฉนดที่ดิน นโยบายและแผนงาน ข้อมูลสำนักงานที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การประเมินอสังหาริมทรัพย์ การอายัดที่ดิน การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
URL: http://www.dol.go.th/

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สายด่วนแจ้งเหตุ โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
URL: http://www.disaster.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ
แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบนำเข้า-ส่งออก สถิติการค้า
URL: http://www.dft.moc.go.th/

กรมการค้าภายใน
แนะนำองค์กร และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับกรมการค้าภายใน ทั้งสินค้า สถาบันการค้า
URL: http://www.dit.go.th/

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา
URL: http://www.ipthailand.org/

กรมคุมประพฤติ
เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ นโยบาย อำนาจหน้าที่ รวมถึงจรรยาบรรณผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ แสดงเครื่องหมายทางราชการ ผลการดำเนินงานของกรม
URL: http://www.probation.go.th/

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
แนะนำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร โครงสร้างและหน้าที่ ข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สถานที่ตั้งกรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และข่าวประชาสัมพันธ์
URL: http://www.rlpd.moj.go.th/

กรมบังคับคดี
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบังคับคดีต่างๆ ตามคำสั่งศาล แผนการดำเนินงาน ระเบียบข้อบังคับ ข่าวสารความเคลื่อนใหวด้านคดีความ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับคดี แนะนำวิธีการไปติดต่อราชการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
URL: http://www.led.go.th/

กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการให้ญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับบุคคล เจ้าหน้าที่ของกรมฯ จากทั่วประเทศสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ เปิดให้ญาติผู้ต้องขังทั้งในและต่างประเทศ ส่งอีเมล์ไปยังผู้ต้องขังแทนการเขียนจดห
URL: http://www.correct.go.th/

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ให้สาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวภาพ สารสนเทศ อุตสาหกรรมเซรามิก และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
URL: http://www.dss.go.th/

กรมการแพทย์
แนะนำหน่วยงานในสังกัด และให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ มะเร็ง เนื้องอก อาการหอบ หืด โรคเบาหวาน อัมพฤกษ์ สารเสพติด อาชีวเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ โรคในช่องปาก โรคทางจมูก เป็นต้น ให้คำแนะนำและวิธีป้องกันโรค ข้อมูลการใช้ยา และแนะนำการดูแลสุขภาพทั่วไป จากแพทย์ ผู้
URL: http://www.dms.moph.go.th/

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์ หน่วยงานในสังกัด
URL: http://www.dmsc.moph.go.th/

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ โรค และการรักษา พร้อมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
URL: http://hss.moph.go.th/

กรมอนามัย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ข่าวสารสุขภาพ และข้อมูลและสถิติต่าง ๆ และข่าวบริการ
URL: http://www.anamai.moph.go.th/

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นฐานของไทยและศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ
URL: http://www.dtam.moph.go.th/

กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ กฏหมายเกี่ยวกับการชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนข้อมูลสถิติที่สำคัญ เช่น การกักเก็บน้ำ ลมพายุฝน แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน
URL: http://www.rid.go.th/

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกรไทย ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมความรู้ทางด้านการจัดทำบั
URL: http://www.cad.go.th/

กรมประมง
กรมประมง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
URL: http://www.fisheries.go.th/

กรมปศุสัตว์
การบริหารางานในกรมปศุสัตว์ ประวัติความเป็นมา นโยบายการปฏิบัติงาน โครงการที่สำคัญของกรมฯ บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ โรคปศุสัตว์
URL: http://www.dld.go.th/

กรมป่าไม้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมป่าไม้ นโยบาย ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวงศ์กับการป่าไม้ไทย ประกาศข่าวสารของกรมป่าไม้ ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ป่าไม้ ต้นไม้พรรณไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ สถิติป่าไม้ต่าง ๆ โครงการ และงานวิจัยเกี่ยวกับป่าไม้
URL: http://www.forest.go.th/

กรมวิชาการเกษตร
ตอบคำถามทางการเกษตร ข้อมูลการวิจัย ข่าวสารการเกษตร วารสารทางการเกษตร กิจกรรม พระราชบัญญัติการเกษตร ฐานข้อมูลด้านการเกษตรเช่น ฐานข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์ข้าว ลิงค์เว็บเกี่ยวกับการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนการส่งออก เตือนภัยเกษตร ห้องสมุดกรมวิช
URL: http://www.doa.go.th/

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือตามที่กระ
URL: http://www.cpd.go.th/

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องราวเกี่ยวกับกรมการจัดหางานและสวัสดิการสังคม การบริการของกรมฯ ประกาศสมัครงาน หางาน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญของกรมฯ
URL: http://www.doe.go.th/

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งผู้ที่ทำงานแล้ว และผู้ตกงาน รวมทั้งเยาวชนที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติได้จริง ให้ข่าวสารด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประกาศรับสมัครงาน
URL: http://www.dsd.go.th/

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาระความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แรงงานสัมพันธ์ ฝึกอบรมแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความ สถิติ แรงงานหญิงและเด็ก แรงงานระหว่างประทศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
URL: http://www.labour.go.th/

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ประวัติกรมการศาสนา อำนาจหน้าที่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างส่วนราชการและผู้บริหาร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และข่าวสาร กิจกรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
URL: http://www.dra.go.th/

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลจำนวนนักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนรวมทั้งประเทศและรายจังหวัด แนะนำโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
URL: http://www.nfe.go.th/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
แนะนำองค์กร หน่วยงาน ความรู้ ธุรกิจ SMEs ข้อมูลการลงทุน แหล่งผลิตอุตสาหกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
URL: http://www.dip.go.th/

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลประวัติคววามเป็นมา สัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริการ และโครงสร้างของกรม ข่าวสาร และข้อมุลบริการสำหรับประชาชน เช่น กฏหมายควรรู้ ประกาศราคาแร่ การทำเหมืองแร่ เป็นต้น
URL: http://www.dpim.go.th/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สถิติทางด้านอุตสาหกรรม ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
URL: http://www.diw.go.th/

กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์และสถิติภูมิอากาศ พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข พยากรณ์คลื่นทะเล แผ่นดินไหว รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน
URL: http://www.tmd.go.th/

มีโมเดล ดอทคอม

มีโมเดลดอทคอม นิตยสารออนไลน์สำหรับทุกๆคน เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตนเอง ความสวยความงาม นอกจากนี้ยังมีส่วนของ ดูดวง เกมส์ กลอน เอาไว้บริการทุกๆท่าน

Copyright © 2012, Meemodel.com All rights reserved


Meemodel.com

มีโมเดล | แกลลอรี่ | ดูดวง | เกมส์ | กลอน | นิยาย | โพสรูป | หาเพื่อน | แชท | สารบัญเว็บ |

เพื่อนบ้าน
กล้องดิจิตอล | มีคาเมร่า |
ติดต่อเรา

อีเมล : webmeemodel@gmail.com
http://www.meemodel.com