เว็บไซต์ในหมวด ปริญญาโท ปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลหลักสูตร วิทยานิพนธ์ โครงสร้างและรายวิชา ฐานข้อมูลหลักสูตร บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การรับสมัคร ทุนการศึกษา และข่าวสารประชาสัมพันธ์
URL: http://www.grad.chula.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการศึกษา ปฏิทินการศึกษา การรับสมัคร หลักสูตรการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
URL: http://grad.tu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา โปรแกรมการศึกษา หลักสูตรการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URL: http://www.grad.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลทั่วไป การจัดการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
URL: http://www.grad.mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ. 1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241 ข้อมูลปฏิทินการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารการศึกษา
URL: http://www.grad.ru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลายสาขาวิชา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ทุนการศึกษา และระยะเวลาการรับสมัคร
URL: http://www.graduate.su.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร บรรยากาศการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
URL: http://www.bu.ac.th/th/academic/graduate/graduate_t/thaipage.php


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รวบรวมข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และของรัฐบาล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
URL: http://www.graduate.mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันในสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 สถาบันทางด้านการศึกษาระดับปริญาโท เอกสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรนานาชาติ
URL: http://www.jgsee.kmutt.ac.th

ปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ เรียนเวลาภาคปกติ หลักสูตร 3 เทอมจบ
URL: http://www.seachula.com/

โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก
ความเป็นมาของโครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก วัตถุประสงค์ การสมัครของทุน ผลการให้ทุน ทุนเสริมจากต่างประเทศ ข้อมูลการเดินทางต่างประเทศ กิจกรรม สัมมนา และข่าวประชาสัมพันธ์
URL: http://rgj.trf.or.th/

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการรับสมัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดสอน โครงสร้างหลักสูตร ประวัติความเป็นมา แนะนำข้อมูลคณาจารย์
URL: http://www.mbachula.info/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร เวลาการรับสมัคร โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ งานบริการ และข่าวประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
URL: http://www.dpu.ac.th/graduate

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร เวลาการรับสมัคร โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ งานบริการ และข่าวประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
URL: http://www.grad.nu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปฎิทินการศึกษา สถานที่เรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
URL: http://www.grad.au.edu


บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน การรับสมัคร ข้อมูลบริการนักศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
URL: http://www.northbkk.ac.th/course/master/academic/academic.asp

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ และข่าวประกาศ
URL: http://www.kmutt.ac.th/gmi/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
โครงการอบรมเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท มีหลายด้านเช่นเตรียมความพร้อมด้านภาษา ,เปิดอบรมหลักสูตรกฏหมายระยะสั้น ,รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ติดต่อสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคารเอสเอ็ม ชั้น 17
URL: http://www.spupayathai.com

หลักสูตร M. Eng/M.Sc in Engineering Business Management
หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ ทางด้านการจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ เป็นหลักสูตร ที่ร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Warwick ประเทศอังกฤษ หรือ Mentor International
URL: http://www.rcmse.eng.chula.ac.th/

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (MBA. Executive) นักบริหารระดับต้น (MBA. Young-Executive) ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ (MBA Regular)
URL: http://mba.acc.chula.ac.th/

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความสามารถ ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในงานวิจัยและงานพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสัง
URL: http://www.geosocial.mju.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อมูลการศึกษา หลักสูตรการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
URL: http://www.ru.ac.th/graduate

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
URL: http://www.grad.mju.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)
แนะนำหลักสูตรปริญญาโท ของโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูล ค่าเล่าเรียน แผนการเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์
URL: http://www.mof.bus.ku.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
ข้อมูลโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความเป็นมา ระบบการศึกษา การวัดผล หลักสูตรการศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติ และสถานที่ติดต่อโครงการ
URL: http://me.ru.ac.th

ชมรม X-MBA ธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา ระเบียบชมรม คณะกรรมการบริหาร ทำเนียบนักศึกษา กิจกรรม กระดานข่าว และบทความทางวิชาการ
URL: http://www.tuxmba.com/

ปริญญาโท ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุโรปศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ เรียนในเวลาราชการ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (3 ภาคเรียน) ศึกษาสหภาพยุโรปใน 4 ด้าน (ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกฎหมาย)
URL: http://www.maeus.grad.chula.ac.th/

โครงการ MIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
URL: http://www.polsci.tu.ac.th/mir

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Master of Engineering Program in Industrial Engineering )
URL: http://www.iem.engr.tu.ac.th/

MBA สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
M.B.A. for Modern Entrepreneurs สาขาการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มี.ค. 51 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศในกลุ่มยุโรป สนใจติดต่อ 02-3108669 หรือ http://me.ru.ac.th
URL: http://www.me.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง6
สนใจรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มีเปิด 5 สาขา
URL: http://www.bus.rmutt.ac.th

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยลัยปทุมธานี เปิดรับ 10 สาขา
URL: http://www.admindev.com

www.nubkk.nu.ac.th
ม.นเรศวร ศูนย์วิทยบริการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งหลักสูตรไทย และนานาชาติ ดังนี้ หลักสูตรนานาชาติ รับปริญญา 2สถาบัน Dual - Degree Program จากมหาวิทยาลัยนเรศวรและ Southern Cross University ประเทศ Australia
URL: http://www.nubkk.nu.ac.th

CMMU College of Management Mahidol University
College of Management Mahidol Univerisity เปิดสอนระดับ Master (Thai & International Programs) และ Ph.D. in Management
URL: http://www.cmmu.mahidol.ac.th

www.gspa-buu.net
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) • สาขาวิชานโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 5 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 11 ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 (ฝั่งโฮมโปร)
URL: http://www.gspa-buu.net

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แนะนำโปรแกรมการเรียนบริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
URL: http://203.158.98.25/new-mba/index.php?main=1

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาโท-เอก MBA ,การท่องเที่ยวการโรงแรม,การบริหารสถานศึกษา
URL: http://www.cmbkk.up.ac.th/

มีโมเดล ดอทคอม

มีโมเดลดอทคอม นิตยสารออนไลน์สำหรับทุกๆคน เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตนเอง ความสวยความงาม นอกจากนี้ยังมีส่วนของ ดูดวง เกมส์ กลอน เอาไว้บริการทุกๆท่าน

Copyright © 2012, Meemodel.com All rights reserved


Meemodel.com

มีโมเดล | แกลลอรี่ | ดูดวง | เกมส์ | กลอน | นิยาย | โพสรูป | หาเพื่อน | แชท | สารบัญเว็บ |

เพื่อนบ้าน
กล้องดิจิตอล | มีคาเมร่า |
ติดต่อเรา

อีเมล : webmeemodel@gmail.com
http://www.meemodel.com